แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

โครงการ“ หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูจิตตาภิบาลให้สามารถทำงานอภิบาลและประกาศข่าวดีและเป็นการส่งเสริมครูจิตตาภิบาลให้มีจิตตารมณ์ แห่งพระวรสาร การอบรมครั้งที่ 11 เรื่อง  “สื่อสารด้วยหัวใจสำหรับครูคำสอน” โดยมีคุณนริศ มณีขาว วิทยากร อิสระเพื่อสร้างสันติ เกื้อกูลชีวิต เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2556 ในช่วงเช้า คุณพ่อศิริพงษ์ พงษ์วัฒนา อธิการบ้านฝึกอบรมคณะภารดาน้อยกาปูชิน  เป็นประธานถวายบูชาขอบพระคุณ  หลังจากนั้นวิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมได้แบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันไตร่ตรอง

อ่านทั้งหมด