foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

3-10-11

ประมวลภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3