^Back To Top

 • 1 1
  หลักปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

คำสอนเรื่องสมโภชปัสกา

คำสอนเรื่อง สมโภชปัสกา
พระธรรมล้ำลึกสำคัญที่สุด แต่หนึ่งเดียวของพระศาสนจักร

1. เทศกาลปัสกา คือการฉลองสำคัญสูงสุดของพระศาสนจักร เพราะว่าเป็นสาระสำคัญที่สุด และเป็นธรรมล้ำลึกแห่งการช่วยให้รอดพ้นแต่หนึ่งเดียวที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์ เป็นธรรมล้ำลึกประเสริฐสุด และเป็นคุณค่าสูงสุดที่พระเจ้าประทานแก่โลก เพื่อมนุษย์จะได้ผ่านพ้นจากความตายตลอดนิรันดรอันเป็นผลของบาปและความไม่เชื่อฟัง โดยให้มนุษย์มีความหวังในชีวิตนิรันดรอีกครั้งหนึ่ง อาศัยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้า เพราะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยในพระคัมภีร์อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน กล่าวคือ โดยทางพระเยซูคริสต์ อาศัยความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ เราจึงได้มีชีวิตนิรันดร

“ดังนั้น เราถูกฝังไว้ในความตายพร้อมกับพระองค์ อาศัยศีลล้างบาป เพื่อว่าพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเดชะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาฉันใด เราก็จะดำเนินชีวิตแบบใหม่ด้วยฉันนั้น ถ้าเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการสิ้นพระชนม์ เราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการกลับคืนพระชนมชีพด้วยเช่นกัน” (รม 6:4-5 เทียบ อฟ 6:2, คส 3:1, ทธ 2:11)

2. คริสตชนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จงเตรียมฉลองสมโภชปัสกาให้ดีที่สุดตามความหมายนี้อย่างจริงจัง โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับการเตรียมและการฉลองปัสกา ซึ่งพระศาสนจักรมอบให้เพื่อรื้อฟื้นและไตร่ตรอง ในโอกาสนี้เราขอมอบเนื้อหาสาระสำคัญของ “คำแนะนำเรื่องเทศกาลมหาพรตและการเตรียมสมโภชปัสกาจากสมณะกระทรวงจารีตพิธีกรรม” (CIRCULAR LETTER CONCERNING THE PREPARATION AND CELEBRATION OF THE EASTER FEASTS) เขียนไว้สำหรับบรรดาคริสตชนตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 มกราคม 1988 ซึ่งอันที่จริงเราแน่ใจว่าสาระสำคัญของคำแนะนำฉบับนี้มีผลต่อการปฏิบัติในโอกาสสมโภชปัสกามาโดยตลอดอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี เนื่องจากเราเห็นว่าเนื้อหาสาระของเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคริสตชนทุกคนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อช่วยเตรียมจิตใจของเราทุกคน ให้สามารถเดินทางตลอดเทศกาลมหาพรตเพื่อมุ่งสู่การสมโภชปัสกาได้อย่างมีความหมาย เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ ความมั่นคงในความเชื่อและความหวังถึงชีวิตนิรันดรยิ่งขึ้น และเพื่อให้ทุกคนสัมผัสได้อย่างลึกซึ้งถึงความล้ำเลิศของพิธีกรรมต่างๆ ในระหว่างการเตรียมสมโภชปัสกาปี 2004 นี้เป็นพิเศษ อันจะส่งผลยั่งยืนในชีวิต และความเชื่อซึ่งได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระธรรมล้ำลึกปัสกาอันศักดิ์สิทธิ์แต่หนึ่งเดียวนี้ตลอดไป เอกสารฉบับนี้เป็นเสียงเรียกร้องของพระศาสนจักรถึงความสำคัญของพิธีกรรม โดยเฉพาะพิธีกรรมในเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระศาสนจักร เพื่อ “งานช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจะได้บรรลุความสำเร็จอาศัยพิธีกรรม” (SC 2) ดังนั้น เราจึงขอมอบ “คำแนะนำเรื่องเทศกาลมหาพรตและการเตรียมสมโภชปัสกา” นี้เพื่อจุดประสงค์ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

3. คริสตชนทุกหมู่เหล่าต้องใส่ใจอย่างยิ่งยวดต่อการสมโภชปัสกา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความรัก มุ่งแสวงหาความรู้ความเข้าใจ ใส่ใจศึกษาและไตร่ตรองความหมาย อีกทั้งขอให้รักษาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามคำแนะนำที่พระศาสนจักรสอนด้วยความเชื่อมั่น ดังนั้น เราขอย้ำเตือนถึงคริสตชนของเราทุกคนให้เตรียมจิตใจ และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีกรรมและการดำเนินชีวิตตลอดเทศกาลมหาพรตและปัสกานี้อย่างจริงจัง

สำหรับพระสงฆ์ ขอให้ทุกท่านศึกษาคำแนะนำที่พระศาสนจักรมอบให้นี้อย่างเคร่งครัด โดยซื่อสัตย์ต่อความหมายยิ่งใหญ่แห่งพระธรรมล้ำลึกปัสกา ซึ่งพระสงฆ์ทุกองค์ได้รับมาเป็นหน้าที่ในฐานะที่เป็นศาสนบริกรผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในพระบุคคลของพระเยซูเจ้า (In Persona Christi) เพื่อว่าอาศัยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ตลอดเทศกาลมหาพรตและปัสกานี้ พระสงฆ์พร้อมกับคริสตชนจะรับความศักดิ์สิทธิ์ และสัมผัสกับพระธรรมล้ำลึกปัสกาได้อย่างแท้จริง อนึ่ง เราขอเรียกร้องให้พระสงฆ์ของเราทุกองค์ได้ไตร่ตรองให้ลึกซึ้งถึงคำแนะนำของพระศาสนจักร ขอให้ใช้ทุกโอกาสที่ทำได้เพื่ออธิบาย สั่งสอน และถ่ายทอดคำแนะนำดังกล่าวนี้แก่บรรดาสัตบุรุษ ทั้งนี้สัตบุรุษของเราจะได้เติบโตในความเข้าใจ และร่วมสมโภชปัสกาได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น

นักบวชชายหญิงและผู้ถวายตนทั้งหลาย คำแนะนำดังกล่าวนี้จะมีคุณค่าอย่างมากสำหรับชีวิตที่ถวายตนของทุกท่าน เพราะพระธรรมล้ำลึกปัสกาคือเหตุผลที่ทำให้เกิดกระแสเรียกของท่านทั้งหลาย กระแสเรียกการถวายตนเพื่อร่วมงานกับพระศาสนจักร โดยอาศัยการถวายตนของท่านเฉกเช่นพระคริสตเจ้าที่ทรงถวายชีวิตเพื่อความรอดพ้นของมวลมนุษย์ เราจึงขอให้ทุกท่านได้ใช้คำแนะนำนี้เป็นเครื่องมือสำหรับไตร่ตรองพิธีกรรมและความหมายลึกซึ้งของปัสกา เราเชื่อว่าอาศัยการรับผิดชอบในการจัดเตรียมพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของทุกท่านร่วมกับพระสงฆ์ และการมีส่วนร่วมในพระธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูเจ้าในพิธีกรรมตลอดเทศกาลมหาพรต และปัสกาจะทำให้ชีวิตนักบวชของทุกท่านได้ก้าวหน้าเติบโตยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

พี่น้องคริสตชนทุกคน เราเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์และความศรัทธาภักดีของทุกท่านในการเข้าร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์แห่งการสมโภชปัสกานี้เสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมตัวสมโภชด้วยการคืนดีกับพระเจ้าในศีลอภัยบาป การฟังและปฏิบัติตามพระวาจา โดยเฉพาะด้วยการสวดภาวนา การกระทำกิจเมตตาปรานี รวมทั้งการพลีกรรมใช้โทษบาป ฯลฯ อย่างไรก็ดี เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำแนะนำที่มอบให้ในครั้งนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้ร่วมสมโภชปัสกาอย่างมีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิตคริสตชนของท่านยิ่งขึ้น ดังนั้น เราจึงขอให้อ่านไตร่ตรอง และศึกษาเอกสารที่มอบให้นี้อย่างดี และเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ ในเทศกาลมหาพรตและปัสกาด้วยความรักและความศรัทธาอย่างจริงจังยิ่งขึ้น

สำหรับผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชน พระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์รอคอยด้วยความยินดียิ่ง เตรียมตัวท่านทุกคนนับตั้งแต่เวลาที่ท่านสมัครเข้าเป็นคริสตชน เราต้องไม่ลืมว่าเป้าหมายสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งของเทศกาลมหาพรตคือ เพื่อเตรียมท่านทุกคนให้รับศีลล้างบาปในวันสมโภชปัสกา ดังนั้น ขอให้โอกาสมหาพรตนี้เป็นเวลาพิเศษ เป็นช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่ท่านจะได้รับศีลล้างบาปเพื่อมีส่วนในชีวิตนิรันดรตามความหมายแห่งการสมโภชปัสกาที่แท้จริง   เพราะพระศาสนจักรเชื่อดังที่ท่านนักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า “พี่น้อง เราถูกฝังไว้ในความตายพร้อมกับพระองค์ อาศัยศีลล้างบาป เพื่อว่าพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเดชะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาฉันใด เราก็จะดำเนินชีวิตแบบใหม่ด้วยฉันนั้น ถ้าเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการสิ้นพระชนม์  เราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการกลับคืนพระชนมชีพด้วยเช่นกัน” (รม 6:4-5) พระวาจาตอนนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังอีกครั้งในพิธีตื่นเฝ้าคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่ท่านจะได้รับศีลล้างบาป เราจึงขอประกาศความเชื่อนี้อย่างจริงจัง เพราะอาศัยความเชื่อนี้ ท่านจะได้รับศีลล้างบาปได้เป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นสมาชิกถาวรของพระศาสนจักร เราขอแนะนำให้ท่านได้อ่าน ศึกษา ไตร่ตรองเอกสารพระศาสนจักรที่มอบให้นีเช่นเดียวกันด้วย

4. ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังพี่นองทุกท่าน ขอให้พระคริสตเจ้าผู้ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนมชีพเป็นความหวังนิรันดร และเป็นพลังแห่งการเจริญชีวิตของคริสตชนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทุกคนเสมอไป

พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันพุธรับเถ้า 25 กุมภาพันธ์ 2004

ค้นหา

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
11044
11924
11044
64464
390163
17124227
Your IP: 3.233.220.21
2020-04-05 23:29

สถานะการเยี่ยมชม

มี 246 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk