แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ในพิธีกรรมต้องใช้ตัวบทพระคัมภีร์เท่านั้น


69.    สมัชชายังประกาศอย่างชัดเจนถึงเรื่องหนึ่ง ที่เคยกำหนดไว้แล้วในกฎระเบียบพิธีกรรม  คือต้องไม่เปลี่ยนบทอ่านจากพระคัมภีร์ไปใช้ข้อความอื่นที่ไม่ใช่พระคัมภีร์ ถึงแม้ว่าข้อความดังกล่าวจะมีความหมายมากกว่าด้านอภิบาลและชีวิตจิต “เพราะไม่มีตัวบทใดจากหนังสือเรื่องชีวิตจิตหรือจากวรรณคดีที่มีพลังหรือคุณค่าได้เท่ากับพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นพระวาจาของพระเจ้า”  นี่คือระเบียบดั้งเดิมของพระศาสนจักรที่จะต้องรักษาไว้  เมื่อเกิดมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องเกิดขึ้น สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ก็ทรงเคยตรัสย้ำเตือนถึงความสำคัญว่าจะต้องไม่นำบทอ่านอื่นมาใช้แทนพระคัมภีร์เลย  ยังต้องระลึกอีกด้วยว่าเพลงสดุดีและสร้อยตอบรับก็เป็นพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งเราใช้เพื่อตอบพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเพราะเหตุนี้ต้องไม่นำตัวบทอื่นมาใช้แทน ยิ่งกว่านั้นยังเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะขับร้องข้อความตอบรับดังกล่าวนี้