แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บทเพลงในพิธีกรรมที่ได้รับพลังบันดาลใจจากพระคัมภีร์


70.    เมื่อกล่าวถึงคุณค่าของพระวาจาของพระเจ้าในการประกอบพิธีกรรม เรายังควรเอาใจใส่เรื่องการใช้บทเพลงให้เหมาะกับเวลาที่กำหนดไว้สำหรับจารีตพิธีเฉพาะ โดยส่งเสริมบทเพลงที่ได้รับพลังบันดาลใจอย่างชัดเจนจากพระคัมภีร์ ความสอดคล้องของถ้อยคำและทำนองดนตรีช่วยให้บทเพลงเหล่านี้สะท้อนความงดงามของพระวาจาของพระเจ้าออกมาได้ ในบริบทนี้จึงควรให้ความสำคัญแก่บทเพลงที่ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรส่งต่อมาให้เรา และยังรักษามาตรการนี้ไว้ด้วย ข้าพเจ้ากำลังคิดโดยเฉพาะถึงความสำคัญของบทเพลงเกรโกเรียน