แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวาจาของพระเจ้าในวิหารของคริสตชน


68.    เพื่อช่วยส่งเสริมการฟังพระวาจาของพระเจ้า เราต้องเอาใจใส่ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่อาจช่วยสัตบุรุษให้มีความตั้งใจฟังมากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องไม่ลืมคิดถึงระบบการฟังของตัวอาคาร โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางพิธีกรรมและสถาปัตยกรรม “บรรดาพระสังฆราชควรได้รับความช่วยเหลือเพื่อดูแล ให้โบสถ์ถูกสร้างขึ้นเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับการประกาศพระวาจา การรำพึงภาวนา การประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ. พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แม้เมื่อไม่มีการประกอบพิธีกรรม ต้องแสดงให้เข้าใจถึงพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับพระวาจาของพระเจ้าได้”
    บรรณฐาน (Ambo) ต้องได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษ ในฐานะสถานที่ทางพิธีกรรมเพื่อประกาศพระวาจาของพระเจ้า บรรณฐานต้องตั้งอยู่ในที่ที่แลเห็นได้ชัดเจนและดึงดูดความสนใจของสัตบุรุษได้เองเมื่อมีวจนพิธีกรรม บรรณฐานต้องติดอยู่กับที่และได้รับการตกแต่งให้งดงามสอดคล้องเข้ากับพระแท่นบูชา จนทำให้เห็นความหมายทางเทววิทยาได้ชัดเจนว่าบรรณฐานและพระแท่นบูชาเป็นโต๊ะคู่กัน คือโต๊ะพระวาจาและโต๊ะศีลมหาสนิท บรรณฐานสงวนไว้สำหรับอ่านบทอ่าน ขับร้องเพลงสดุดีและสร้อยตอบรับ และขับร้องการประกาศสมโภชปัสกา บรรณฐานยังอาจใช้เป็นที่เทศน์อธิบายพระคัมภีร์และอ่านเจตนาในบทภาวนาของมวลชนได้อีกด้วย
    นอกจากนั้น บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชายังเสนอให้ในแต่ละวัดมีที่ที่เด่นชัดไว้ประดิษฐานพระคัมภีร์แม้เมื่อไม่มีวจนพิธีกรรมด้วย  หนังสือที่บรรจุพระวาจาของพระเจ้าควรจะประดิษฐานอยู่ในที่ที่มองเห็นได้เด่นชัดภายในวัดคริสตศาสนา โดยไม่ละเลยสถานที่ประดิษฐานตู้ศีลที่เก็บศีลมหาสนิทซึ่งต้องมาเป็นที่หนึ่ง