แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

44. บทเพลงแรกของผู้รับใช้พระยาห์เวห์
    ประกาศกร้องเพลงเกี่ยวกับผู้รับใช้ ผู้ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างตามน้ำพระทัยของพระเป็นท่าน    จากเขาเหล่านั้นผู้เชื่อฟังพระเป็นท่าน ความยุติธรรมของพระผู้เป็นท่านและการช่วยให้รอดก็ได้หลั่งลงมาสู่แผ่นดินดังบทเพลงที่ว่า
    “นี่คือผู้รับใช้ของเรา ซึ่งเราเชิดชู    เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขา
    เราให้จิตของเราแก่เขา เขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ
    เขาจะไม่ร้องตะโกนหรือเปล่งเสียงดัง
จะไม่ทำให้ใครได้ยินเสียงของเขาตามถนน
ไม้อ้อที่ช้ำแล้วเขาจะไม่หัก และไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่เขาจะไม่ดับ
เขาจะประกาศความยุติธรรมด้วยความสัตย์จริง
เขาจะไม่หมดหวังหรือท้อใจจนกว่าจะได้สถาปนาความยุติธรรมไว้บนแผ่นดิน
ดินแดนชายทะเลจะรอคอยคำสอนของเขา” (อสย 42 : 1-4)