แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระศาสนจักรคาทอลิก – จารีตตะวันออก
27. สถานภาพของพระศาสนจักรคาทอลิก จารีตตะวันออก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกกลางและในอินเดียนั้นควรได้รับการสนใจเป็นพิเศษ  พวกเขาเป็นผู้พิทักษ์รักษามรดกอันล้ำค่า  ทางด้านชีวิตจิต  พิธีกรรม และเทววิทยามาตั้งแต่สมัยของอัครสาวก  จารีตประเพณีของท่านซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากการปรับความเชื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมในหลายประเทศบนผืนแผ่นดินเอเซียนั้น  ควรได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างสูง  ข้าพเจ้าร่วมใจกับผู้เข้าประชุมสมัชชาในการเรียกร้องให้ทุกคนยอมรับ  ขนบธรรมเนียมและอิสรภาพอันถูกต้องของพระศาสนจักรเหล่านี้  ในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบวินัยและพิธีกรรม  ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายของพระศาสนจักรจารีตตะวันออก ตามคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  เราเห็นว่ามีความต้องการเร่งด่วนในอันที่จะเอาชนะความหวาดกลัวและความเข้าใจผิด  ซึ่งปรากฏขึ้นบางครั้งบางคราว  ระหว่างพระศาสนจักรจารีตตะวันออกกับพระศาสนจักรลาติน  และในระหว่างพระศาสนจักรเหล่านี้  โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลประชากรของพวกเขาที่อยู่นอกเขตในด้านงานอภิบาล ในฐานะบุตรของพระศาสนจักรเดียวกัน ซึ่งได้รับการบังเกิดใหม่ในพระคริสตเจ้า ขอให้บรรดาผู้มีความเชื่อทั้งหลายได้กระทำทุกอย่าง ด้วยจิตตารมณ์แห่งความมุ่งหมายอันเดียวกัน ด้วยความไว้วางใจและด้วยความรักมิรู้คลาย ความแตกต่างไม่ควรก่อให้เกิดความแตกแยก แต่จะต้องปฏิบัติต่อกันด้วยจิตตารมณ์แห่งความจริง และความเคารพต่อกันและกัน เหตุว่าสิ่งดีงามใดๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้หากสิ่งนั้นมิได้มาจากความรัก
พระศาสนจักรซึ่งน่าเคารพเหล่านี้     มีการเสวนาโดยตรงกับพระศาสนจักรพี่น้องอื่นๆ เช่น พระศาสนจักรออร์โธดอกส์ และบรรดาพระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสมัชชา  ก็ขอร้องให้พวกท่านดำเนินต่อไปตามหนทางนี้ พวกท่านมีประสบการณ์อันทรงคุณค่า ในการเสวนากับศาสนาอื่น โดยเฉพาะศาสนาอิสลาม สิ่งเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์แก่พระ-ศาสนจักรอื่นๆ ในเอเซีย เป็นที่แจ้งชัดแล้วว่า พระศาสนจักรคาทอลิกจารีตตะวันออก มีธรรมเนียมเก่าแก่และประสบการณ์อันมากมายมหาศาล ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่พระศาสนจักรโดยส่วนรวมเป็นอันมาก