แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความเป็นปึกแผ่นระหว่างพระศาสนจักรต่างๆ
26. ความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใน ย่อมก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นระหว่างพระศาสนจักรท้องถิ่นด้วยกันเอง การเอาใจใส่ต่อความต้องการระดับท้องถิ่น ย่อมถูกต้องและขาดเสียมิได้ แต่เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน พระศาสนจักรท้องถิ่นต้องเปิดใจให้แก่กันและกัน และร่วมมือกัน เพื่อว่าแม้ในท่ามกลางความหลากหลายของพวกเขา เขาจะได้สามารถรักษาและสำแดงออกอย่างเปิดเผย ถึงความสัมพันธ์ที่มีกับพระศาสนจักรสากล ความเป็นหนึ่งเดียวเรียกร้องให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และร่วมมือกันในการประกอบพันธกิจ โดยไม่มองข้ามความเป็นเอกเทศและสิทธิของพระศาสนจักรในแต่ละท้องถิ่น ตามหลักเทววิทยา พิธีกรรม ขนบ-ธรรมเนียมฝ่ายจิตที่มีมาแต่โบราณกาล แต่ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า ความแตกแยกได้ทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรในเอเซียได้รับบาดแผล ตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษ ความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรท้องถิ่น ซึ่งมีกฎเกณฑ์การปกครองด้านศาสนา  และประเพณีทางพิธีกรรมที่แตกต่างกัน  ตลอดจนวิธีการแพร่ธรรม  มักจะก่อให้เกิดความตรึงเครียด และความยากลำบาก บรรดาพระสังฆราชผู้ร่วมประชุมสมัชชายอมรับว่า แม้ในปัจจุบันก็ยังมีความแตกแยกที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักรท้องถิ่นในเอเซีย  ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับจารีต  ภาษา เผ่าพันธุ์  วรรณะ และอุดมคติที่แตกต่างกัน  บาดแผลบางประการได้ถูกแก้ไขแต่ก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ยังไม่มีการบำบัดรักษาให้หายไปโดยสิ้นเชิง บรรดาผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาตระหนักดีว่า เมื่อใดที่ความเป็นหนึ่งเดียวกันอ่อนกำลังลง การเป็นสักขีพยานและงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรก็จะพลอยยากลำบากไปด้วย  ท่านจึงได้เสนอแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในอันที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรในเอเซียมั่นคงขึ้น  ควบคู่ไปกับการสนับสนุนและการให้กำลังใจฝ่ายจิต  พวกท่านได้เสนอให้มีการแบ่งปันพระสงฆ์ให้เท่าเทียมกัน  ตลอดจนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในด้านการเงิน  การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและเทววิทยา  และเปิดโอกาสให้สังฆมณฑลต่างๆ  ได้เป็นผู้ร่วมงานมากขึ้น
สมาพันธ์ในระดับเขตและระดับทวีปของบรรดาพระสังฆราช ดังเช่น  สมาพันธ์อัยกาคาทอลิกแห่งตะวันออกกลาง และสหพันธ์สภาพระ-สังฆราชแห่งเอเซีย ได้ช่วยเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพระศาสนจักรท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้มีการประสานงานกัน เพื่อขจัดปัญหาด้านงานอภิบาล ในทำนองเดียวกัน ก็มีศูนย์กลางเทววิทยา ศูนย์ชีวิตจิต และงานอภิบาลทั่วเอเซีย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการประสานงานกันอย่างเป็นรูปธรรม   ทุกฝ่ายควรให้ความสนใจในการริเริ่มที่มีอนาคตสดใสนี้ ให้พัฒนามากขึ้น เพื่ออำนวยคุณประโยชน์ให้แก่พระศาสนจักรและสังคมในเอเซีย