แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แบ่งปันความหวังและความทุกข์ทรมาน
28. บรรดาพระสังฆราชผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาต่างตระหนักดีว่า จะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวและความร่วมมือกับพระศาสนจักรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล ในดินแดนเอเซียที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตนั้น พระศาสนจักรเหล่านี้กำลังก่อร่างสร้างตัวในสถานภาพที่ลำบากมาก อันสืบเนื่องมาจากช่วงประวัติศาสตร์ที่แสนจะลำเค็ญ พระศาสนจักรร่วมเดินทางกับพวกเขาด้วยการอธิษฐาน และร่วมความทุกข์และความหวังใหม่ของพวกเขา ข้าพเจ้าสนับสนุนให้พระศาสนจักรโดยส่วนรวม ได้มอบความช่วยเหลือแก่พวกเขา ทั้งในด้านกำลังใจ ทั้งฝ่ายจิตและวัตถุสิ่งของ ตลอดจนบุคลลากรทั้งที่เป็นพระสงฆ์และฆราวาส เพื่อช่วยกลุ่มคริสตชนเหล่านี้ ในภาระหน้าที่แห่งการแบ่งปันกับประชาชนในดินแดนแถบนี้ ซึ่งความรักของพระเป็นเจ้า ได้รับการเผยแสดงในพระเยซูคริสตเจ้า
    ในหลายส่วนของเอเซีย พี่น้องของเรายังคงปฏิบัติตามข้อความเชื่อของเขา ในสภาพที่ถูกจำกัดหรือแม้กระทั่งการถูกริดรอนเสรีภาพโดยสิ้นเชิง บรรดาผู้ร่วมประชุมสมัชชาได้แสดงออกซึ่งความห่วงใยและร่วมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับสมาชิกผู้ทนทุกข์ทรมานของพระศาสนจักรเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอร่วมเสียงกับบรรดาพระสังฆราชแห่งเอเซีย ขอร้องให้พี่น้องในพระศาสนจักรเหล่านี้ ที่อยู่ในสถานภาพอันลำบากลำเค็ญ ให้ถวายความทุกข์ทรมานของพวกเขา ร่วมกับพระทรมานของพระคริสตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขน เหตุว่าทั้งเราและเขาย่อมทราบดีว่า กางเขนที่เรายินยอมน้อมรับด้วยความเชื่อและความรักเท่านั้น คือหนทางที่จะนำไปสู่การกลับคืนชีพ และชีวิตใหม่ของมวลมนุษยชาติ ข้าพเจ้าขอให้สภาพระสังฆราชต่างๆ ในเอเซีย ได้จัดตั้งสำนักงานสักแห่งหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือพระศาสนจักรเหล่านี้ และข้าพเจ้าขอให้คำมั่นว่าทางสันตะสำนักจะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และเฝ้าห่วงใยบรรดาผู้ที่ถูกเบียดเบียนเพราะความเชื่อที่เขามีในองค์พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าขอร้องรัฐบาลและผู้นำประเทศต่างๆ ให้วางนโยบายและปฏิบัติตามนโยบาย ที่ปกป้องเสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนของพวกเขา
หลายครั้งที่บรรดาผู้ร่วมประชุมสมัชชา หันไประลึกถึงพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และอธิษฐานภาวนาขอให้วันเวลาที่พี่น้องชาวจีนที่รักของเรา จะได้มีเสรีภาพอย่างแท้จริง ในการปฏิบัติตามข้อความเชื่อของพวกเขา โดยเป็นหนึ่งเดียวกับสำนักแห่งนักบุญเปโตร และกับพระศาสนจักรสากลได้สักวันหนึ่ง  ส่วนพวกท่านพี่น้องชาวจีนทุกคน ข้าพเจ้าขอร้องด้วยความจริงใจ อย่าปล่อยให้ความลำบากและความทุกข์ยากต่างๆ เป็นเหตุให้ความศรัทธาของท่านต่อพระคริสตเจ้า และความซื่อสัตย์ต่อประเทศอันยิ่งใหญ่ของท่านลดน้อยลงไปเป็นอันขาด การประชุมสมัชชาก็แสดงออกซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรคาทอลิกในเกาหลี และสนับสนุน “ความพยายามของคาทอลิก ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวเกาหลีเหนือ ผู้ไร้ซึ่งสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และขอให้มีการคืนดีกันระหว่างสองประเทศของพลเมืองชาติเดียวกัน ภาษาเดียวกัน และมรดกวัฒนธรรมอันเดียวกัน
ในทำนองเดียวกัน การประชุมสมัชชาก็หันไปยังพระศาสนจักรในกรุงเยรูซาเล็มหลายครั้งด้วยกัน พระศาสนจักรในเยรูซาเล็มนี้ มีที่พิเศษในหัวใจของคริสตชนทุกคน แน่ทีเดียว วาจาของประกาศกอิสยาห์ ดังสะท้อนอยู่ในหัวใจของผู้ที่มีความเชื่อเป็นจำนวนล้านๆ คนทั่วโลก เพราะสำหรับเขาเหล่านี้ เยรูซาเล็มมีที่พิเศษ และได้รับการทนุถนอมไว้ในหัวใจของคนเหล่านี้ ท่านประกาศกกล่าวว่า “จงยินดีกับเยรูซาเล็ม และชื่นชมกับเยรูซาเล็มเถิด บรรดาผู้ที่รักเมืองนี้... เพื่อท่านจะได้ดื่มด่ำด้วยความยินดี จากความรุ่งเรืองอันล้นเหลือของเยรูซาเล็ม” (66:10-11) เยรูซาเล็ม เมืองแห่งการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเป็นเจ้า และระหว่างมนุษย์ด้วยกัน มักจะกลายเป็นสถานที่แห่งความต่อสู้และความแตกแยก ผู้ร่วมประชุมสมัชชา ขอร้องให้พระศาสนจักรท้องถิ่นได้ยืนเคียงข้างกับพระศาสนจักรในเยรูซาเล็ม ด้วยการมีส่วนร่วมในความทุกข์ทรมาน ด้วยการอธิษฐานภาวนาให้ และร่วมมือในการก่อให้เกิดสันติ ด้วยความยุติธรรม และการคืนดีกันระหว่างประชาชนสองกลุ่ม และสามศาสนาที่อาศัยอยู่ในนครศักดิ์สิทธิ์นี้ ข้าพเจ้าขอรื้อฟื้นคำขอร้อง ซึ่งข้าพเจ้าเคยกระทำอยู่บ่อยๆ  แก่บรรดาผู้นำทางบ้านเมืองและผู้นำศาสนา และแก่บรรดาผู้มีน้ำใจดีทุกคน ขอให้แสวงหาหนทาง เพื่อให้มีสันติและความเป็นหนึ่งเดียวของกรุงเยรูซาเล็ม ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยเขียนไว้แล้วว่า เป็นความปรารถนาอันร้อนรนอย่างยิ่งของข้าพเจ้า ที่จะเดินทางไปที่นั่นในฐานะผู้แสวงบุญ ดังเช่นผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าข้าพเจ้าคือ พระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 เพื่ออธิษฐานภาวนาในนครศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพระเยซู
คริสตเจ้าได้ทรงเคยเจริญพระชนม์ สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนม์อีกครั้งหนึ่ง และไปเยี่ยมที่ซึ่งบรรดาสาวกได้ออกไปประกาศพระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้าแก่โลก เดชะพระอานุภาพของพระจิตเจ้า