แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ผู้อาวุโส หมายถึง ผู้ที่ประกอบด้วยวัยวุฒิ ชาวอิสราเอลนับถือผู้อาวุโสว่าเป็นผู้มีประสบ การณ์และมีปัญญา ผู้อาวุโสจึงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าตระกูล สอนธรรมบัญญัติของโมเสส และทำหน้าที่ผู้พิพากษา ในสมัยต่อมาผู้อาวุโสจะทำหน้าที่ในสภาซันเฮดรินร่วมกับบรรดาสมณะ ในพระศาสนจักร พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระอาจารย์หรือ “รับบี” (มธ 23:8) บรรดาสาวกเรียกตนเองว่าผู้ปกครองหรือ “ผู้อาวุโส” (1 ปต 5:1; 2 ยน 1; 3 ยน 1)

และแต่งตั้งผู้ปกครองอื่นๆ สืบต่อมาในพระศาสนจักรเพื่อทำหน้าที่สั่งสอน ตัดสินความผิดถูกและอภิบาลดูแลบรรดาศิษย์  ต่อมามีตำแหน่ง “ผู้ดูแล” (epi-skopos = bishop ซึ่งเรามักแปลว่า “สังฆราช”) คอยควบคุมบรรดาผู้อาวุโส (presbyteroi = priests   ซึ่งเรามักแปลว่า “พระสงฆ์”) อีกทีหนึ่ง โดยมี “สังฆานุกร” (diakonoi = deacons) คอยช่วยเหลือ