แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระจิตเจ้า จิตของพระเจ้า (The Holy Spirit, God’s Spirit) ในพระคัมภีร์ภาษา ฮีบรูและภาษากรีก คำว่า “จิต” เป็นคำเดียวกับคำว่า “ลม” หมายถึงพลังและชีวิต (ลมปราณ) วลี “จิตของพระเจ้า” จึงหมายถึงพลังที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์บางคนเพื่อจะได้ปฏิบัติภารกิจที่ทรงมอบหมายให้ได้  ส่วนวลี “พระจิตเจ้า” นอกจากจะหมายถึงพลังและพระพรจากพระเจ้าแล้ว ยังหมายถึงพระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกว่า “ผู้บรรเทา” ซึ่งพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานแก่ผู้ที่เชื่อ ในพระองค์อีกด้วย (ดู “พระเจ้า” “พระตรี เอกภาพ”)