แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ผู้ศักดิ์สิทธิ์ หมายถึง ผู้ที่ถวายแด่พระเจ้า แล้วและได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับใช้พระองค์ นอกจากนั้น ยังหมายถึงผู้มีความเชื่อในพระคริสตเจ้าทุกคน ซึ่งได้รับความรอดพ้นเข้ามามีส่วนร่วมชีวิตเหนือธรรมชาติกับพระตรีเอก ภาพโดยทางความเชื่อและศีลล้างบาป ไม่ว่าเขา จะเติบโตในด้านอุปนิสัยและด้านจิตใจมากน้อยเพียงใดก็ตาม