แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บุตรคนแรก มีสิทธิพิเศษหลายอย่าง ในพันธสัญญาเดิมวลีนี้มักพาดพิงถึงสิทธิพิเศษ และพระกรุณาที่พระเจ้าประทานแก่ประชากรอิสราเอล (อพย 4:22)  ในพันธสัญญาใหม่ พระเยซูเจ้าทรงได้รับเรียกว่าเป็นบุตรคนแรกของพระบิดา และทรงเป็นผู้ปกครองสรรพสิ่ง (ฮบ 1:6)