แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เป็นมลทิน หมายความว่า ไม่บริสุทธิ์หรือแปดเปื้อน ไม่เหมาะที่จะใช้ในพิธีกรรมหรือร่วมพิธีกรรม ซึ่งกำหนดให้ทำพิธีชำระในแบบต่างๆ (ลนต 5:2)   คนบาปซึ่งมีมลทินได้รับการชำระโดยพระโลหิตของพระเยซูเจ้า (ฮบ 10:22)   และได้รับความช่วยเหลือให้ดำเนินชีวิตคริสตชนได้อย่างมีคุณภาพ (2 ปต 1:5-9)