แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บุตรแห่งมนุษย์ เป็นวลีจากพันธสัญญาเดิม ซึ่งมีความหมายว่า “มนุษย์” ผู้อ่อนแอตามธรรมชาติ พระเยซูเจ้าทรงใช้วลีนี้เรียกพระองค์เองเพื่อแสดงว่าทรงเป็น “พระเมสสิยาห์” ตามคำทำนายของดาเนียล (ดนล 7:13)