แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ธัญบูชา คือ การถวายผลิตผลทางการเกษตรแด่พระเจ้าเป็นการนมัสการพระองค์ (ลนต 2) มีเจตนาเพื่อระลึกถึงพระกรุณาของพระเจ้า และทำให้พระองค์พอพระทัย โดยการระลึกถึงนี้ ผู้นมัสการจะนำขนมปังและขนมก้อนที่เตรียมไว้มาถวาย ส่วนหนึ่งจะนำมาเผาไฟ ส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนของสมณะ