แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ธรรมาจารย์ คือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องบทบัญญัติของชาวยิว ในสมัยพันธสัญญาใหม่ ธรรมาจารย์ส่วนมากเป็นชาวฟาริสี  บุคคลเหล่านี้นอกจากสอนธรรมบัญญัติแล้ว ยังตั้งกฎต่างๆ ขึ้นมาให้ปฏิบัติอีกด้วย  บรรดาธรรมาจารย์เหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจ ปกครองของชาวยิว เช่นพวกหัวหน้าสมณะ และผู้อาวุโส ซึ่งเป็นชาวสะดูสี