แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

นิมิต คือ การที่พระเจ้าทรงแสดงข่าวสารให้มนุษย์รู้ด้วยวิธีพิเศษ หรือความเข้าใจที่สื่อสารผ่านทางภาพที่เห็นภายในใจของบุคคลหนึ่ง  ภาพที่เห็นในนิมิตอาจบอกความจริงทางจิตในปัจจุบัน หรือบอกเหตุการณ์ในอนาคตก็ได้ (อสย 1:1)