แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนเก็บภาษี เจ้าหน้าที่ซึ่งรับจ้างเก็บภาษีให้แก่รัฐบาลโรมัน  ทุกคนรู้ดีว่าพวกนี้มักเก็บภาษีเกินพิกัดยักยอกเงินเข้ากระเป๋าตนเอง ชาวยิวรังเกียจคนพวกนี้ที่ร่วมมือกับรัฐบาลโรมัน ผู้เข้ามาปกครองประเทศของตน ประณามว่าเป็นคนบาป เป็นคนขายชาติ