แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ขนมปังตั้งถวาย (เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า) คือขนมปังสิบสองก้อน ทำด้วยแป้งสาลีเนื้อละเอียดหนักสองในสิบเอฟาห์ ที่วางบนโต๊ะในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม (ลนต 24:5-9) ทุกวันสับบาโต สมณะจะนำขนมปังใหม่มาเปลี่ยนแทนขนมปัง เก่าซึ่งสมณะจะนำไปกินได้ในสถานที่ไม่มี มลทิน กษัตริย์ดาวิดทรงเคยขอขนมปังเช่นนี้ จากสมณะอาหิเมเลคให้ตนและผู้ติดตามกิน (มธ 12:4; มก 2:26; ลก 6:4)