แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนต่างชาติ เป็นคำที่ชาวยิวใช้เรียกคนที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอล  ชาวยิวถือว่าคนต่างชาติเป็นคนที่ไม่นับถือพระเจ้า  ไม่มีศีลธรรม  นับถือรูปเคารพ  ไม่มีวันจะรับความรอดพ้นได้  เขาจึงแยกตนออกจากคนเหล่านี้  แต่พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าทั้งคนต่างชาติและชาวยิวล้วนได้รับความรอดพ้นในพระคริสตเจ้าอย่างเท่าเทียมกัน (กจ 11:18; กท 3:28)