แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การรับธรรมชาติมนุษย์ (incarnation; in + caro = รับเนื้อหนัง) หมายถึง การที่พระบุตรของพระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์จากพระมารดามารีย์ มาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่แท้จริง (เทียบ ยน 1:14; กท 4:4-5) เพื่อทรงกอบกู้มนุษยชาติให้รอดพ้นจากบาปกลับเป็นบุตรของพระเจ้า  การรับธรรมชาติมนุษย์ทำให้พระเยซูเจ้าทรงเป็น “พระเจ้าแท้” และ “มนุษย์แท้” และพระมารดามารีย์ได้ชื่อว่าเป็น “พระมารดา ของพระเจ้า” (Theotokos) ด้วย