แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การตรึงกางเขน เป็นการประหารชีวิตที่โหดร้าย ซึ่งชาวโรมันนำมาใช้กับอาชญากร ก่อนจะตรึงกางเขน นักโทษจะถูกเฆี่ยนด้วยแส้ แล้วให้แบกไม้กางเขนไปยังสถานที่ประหารนอกกำแพงเมือง  หลังจากนั้น เพชฌฆาตจะจับนักโทษเปลือยกาย นอนลง ตอกตะปูหรือมัดมือหรือแขนและเท้าไว้กับไม้กางเขน แล้วยกไม้กางเขนตั้งขึ้น  ปล่อยให้นักโทษตายเพราะหิวกระหายและสิ้นแรง เป็นความตายที่ทรมานอย่างยิ่ง  ชาวโรมันไม่ใช้วิธีนี้ประหารชาวโรมันด้วยกัน แต่จะใช้กับทาสหรืออาชญากรชั้นเลวที่สุดเท่านั้น