แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การไถ่กู้ การกอบกู้ (salvation, redemption) ในพันธสัญญาใหม่หมายถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปและคืนดีกับพระเจ้า