แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การดำเนินชีวิตร่วมกัน (ฉันพี่น้อง), ความสนิทสัมพันธ์ (Koinonia) เป็นอุดมการณ์ชีวิตของคริสตชนสมัยแรกเริ่ม โดยคำนึงถึงการที่ทุกคนมีส่วนได้รับผลจากพระทรมานของพระคริสตเจ้า (ฟป 3:10) จึงร่วมมือกันช่วยเหลือผู้ขัดสน (รม 15:26) ร่วมพิธีขอบพระคุณ (1 คร 10:16) มีส่วนร่วมรับพระพรจากพระจิต เจ้า (2 คร 13:13) และมีส่วนร่วมชีวิตกับพระเจ้า (2 ปต 1:3-4)