แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ลูกดิ่งคริสตชน

หัวข้อ    ชีวิตคริสตชน
พระคัมภีร์      ถ้าท่านทั้งหลายได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว ก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด   ณ ที่นั้นพระ-คริสตเจ้าประทับเบื้องขวาของพระเจ้า (คส 3:1)
อุปกรณ์        ลูกดิ่ง 2-3 ลูก ครูอาจจะเชิญผู้ที่มีความชำนาญในการเล่นลูกดิ่งมาแสดงให้เด็กดู

เนื้อหา

มีใครเคยเล่นลูกดิ่งบ้าง? (ให้เด็กๆ ตอบ) เมื่อครูยังเป็นเด็กครูชอบเล่นลูกดิ่งมาก มีใครอยากเล่นบ้าง? (ครูส่งลูกดิ่งให้เด็กๆ เล่น)
ลูกดิ่งแต่ละลูกมีความแตกต่างกันเล็กน้อย  โดยทั่วไปแล้วมีโครงสร้างเหมือนกัน (ครูหยิบลูกดิ่งขึ้นมา) เชือกเส้นนี้ผูกไว้กับแกนของลูกดิ่ง เมื่อเราม้วนเชือกกับแกนแล้วปล่อย ลูกดิ่งจะขึ้นและลงตามเชือก บางคนสามารถเล่นได้ดี มีกลวิธีในการเล่น (ถ้ามีผู้ชำนาญในการเล่นให้เขาเล่นให้เด็กดู)
ลูกดิ่งนี้เตือนเราให้คิดถึงชีวิตคริสตชน พระเจ้าทรงให้เราอยู่ในโลกนี้เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ (ให้ม้วนลูกดิ่งลง) เราต้องการพละกำลังจากพระเจ้าในการม้วนเพื่อที่จะเป็นแรงส่งให้สามารถขึ้นมาได้ (ดึงลูกดิ่งขึ้น) เราสวดภาวนาและนมัสการพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างพละกำลังให้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า
ถึงแม้เราจะอยู่ในโลก แต่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีจุดมุ่งหมายถึงสวรรค์ ให้เราฟังพระวาจาของพระเจ้า

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราจำไว้เสมอว่าเราเป็นของพระองค์       ถึงแม้พละกำลังในการวิ่งของเราอ่อนลง (ปล่อยให้ลูกดิ่งหยุด) พระเจ้าก็จะทรงช่วยหนุนเราให้มีพลังเพิ่มขึ้น (ดึงลูกดิ่งขึ้น) และสักวันหนึ่งเราจะไปอยู่ในสวรรค์พร้อมกับพระองค์ตลอดนิรันดร
ในช่วงเวลาชีวิตบนโลกนี้ ลูกดิ่งคริสตชนมีแรงหมุนไปรอบๆ (ให้ลูกดิ่งวิ่งลง) แต่เราติดต่อสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ประทับอยู่ในสวรรค์เสมอ (ดึงให้ลูกดิ่งขึ้น) ช่างยิ่งใหญ่แท้ที่เป็นลูกดิ่งคริสตชน เพราะเราผูกติดแกนกลางกับพระเจ้าผู้ประทับในสวรรค์ พระองค์จะทรงนำเราขึ้นมาเมื่อเราอ่อนแอ