แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความเชื่อเหมือนเมล็ดมัสตาร์ด

หัวข้อ    ความเชื่อ
พระคัมภีร์       พระองค์ตรัสอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่า “อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเมล็ดมัสตาร์ดซึ่งมีผู้นำไปหว่านในนา และเป็นเมล็ดเล็กกว่าเมล็ดทั้งหลาย แต่เมื่อเมล็ดงอกขึ้นเป็นต้นแล้วกลับมามีขนาดโตกว่าต้นผักอื่นๆ และกลายเป็นต้นไม้ จนกระทั่งนกในอากาศมาทำรังอาศัยบนกิ่งได้ (มธ 13:31-32)
อุปกรณ์        ของชิ้นเล็กๆ เช่นกระดุม หรือคลิปหนีบกระดาษ และเมล็ดมัสตาร์ดสำหรับเด็กแต่ละคน ต้นไม้ต้นใหญ่ๆ 1 ต้น (ผู้สอนซ่อนสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนไม่ให้เด็กๆ เห็น)

เนื้อหา

ถ้าให้คิดถึงสิ่งที่เล็กที่สุดนักเรียนคิดถึงอะไร? (ให้เด็กๆ ตอบ)
ครูซ่อนของเล็กๆ ไว้ให้พวกเราช่วยกันหา (ครูให้เด็กๆ หาให้พบได้เฉพาะกระดุม และลวดหนีบกระดาษ)
ใครพบสิ่งที่เล็กที่สุด? (ครูให้เด็กนำมาเปรียบเทียบ)
พระเยซูเจ้าทรงเลือกสิ่งที่เล็กกว่านี้อีกเพื่อสอนบรรดาศิษย์ของพระองค์เกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
(ครูส่งเมล็ดมัสตาร์ดให้เด็กๆ ดู)  ครูจะแจกเมล็ดมัสตาร์ดให้พวกเธอคนละเมล็ด ดูซิว่าเล็กสักเท่าใด เป็นเมล็ดที่เล็กที่สุดชนิดหนึ่ง
บางครั้งความเชื่อของเราเล็กเท่าเมล็ดมัสตาร์ด ความเชื่ออันเล็กน้อยของเราดูเหมือนว่าไม่สามารถกระทำดีได้มากนัก แต่พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราว่าเมล็ดมัสตาร์ดที่เล็กๆนี้สามารถเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ เหมือนอย่างเช่นต้นไม้ต้นนี้ (ครูชี้ให้เด็กๆ ดูต้นไม้ที่เตรียมมา)
พระเจ้าทรงทำให้เมล็ดเล็กๆ นี้เกิดเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ ลำพังเมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆ นี้ คือความเชื่ออันเล็กน้อยของเราไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก แต่ถ้าเรายอมให้พระเจ้าทรงช่วยให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้น เราสามารถกระทำสิ่งสำคัญๆ เพื่อพระอาณาจักรสวรรค์ได้