แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์

หัวข้อ    การอธิษฐานภาวนา
พระคัมภีร์         เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอธิษฐานภาวนาดังนี้ “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามของพระองค์จงเป็นที่สักการะ”
(มธ 6:9)
อุปกรณ์         เขียนบทข้าแต่พระบิดา จากพระวรสารนักบุญมัทธิว 6:9-13 แบ่งออกเป็น 6 ตอน ลงในกระดาษแข็ง เพื่อนำไปติดไว้บนบอร์ด ในสัปดาห์นี้เขียนคำว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์”
ในสัปดาห์ต่อไปเขียน
สัปดาห์ 43     พระนามขององค์จงเป็นที่สักการะ
สัปดาห์ 44     พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดิน เหมือนในสวรรค์
สัปดาห์ 45     โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
สัปดาห์ 46     โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
สัปดาห์ 47     โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ
(ติดครั้งละ 1 ข้อความ ติดไว้จนกว่าเด็กจะท่องขึ้นใจได้)
 

 

เนื้อหา

พระเยซูเจ้าทรงสอนศิษย์ของพระองค์ด้วยคำอธิษฐานภาวนาที่พิเศษสุด    เราเรียกภาวนาบทนี้ว่า “บทภาวนาของพระเจ้า” เพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้แต่งขึ้น เราจะได้เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ในสัปดาห์ต่อๆ ไปอีก 5 สัปดาห์ ค่อยๆ ไปทีละเล็กทีละน้อยเราก็จะสามารถเข้าใจทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น วันนี้ให้เรามาเรียนรู้ประโยคแรกพร้อมๆ กัน (ครูอ่านข้อความที่เขียนในกระดาษแข็ง ที่ใช้สำหรับสัปดาห์นี้ และให้เด็กๆ อ่านตาม)
พวกหนูเคยพยายามที่จะพูดกับผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยชอบฟังบ้างหรือไม่? หรือบางทีพวกหนูอยากบอกสิ่งที่สำคัญบางอย่างกับคุณแม่  แต่คุณแม่กำลังพูดอยู่กับคุณพ่อ ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพวกหนูจะทำอย่างไรเพื่อทำให้คุณแม่ตั้งใจฟังหนู? (ให้เด็กๆ ตอบ)
พวกหนูรู้สึกอย่างไร เมื่อผู้ใหญ่ไม่มีเวลาว่างพอที่จะฟังเรา (ให้เด็กๆ ตอบ)
แต่พระเจ้าทรงว่างที่จะฟังคำภาวนาของเราเสมอ พระองค์ไม่เคยอยู่ห่างไกลจากเรา พระองค์พร้อมเสมอที่จะฟังเรา (ครูคุกเข่า) นี่คือเหตุผลที่พระเยซูทรงใช้คำว่า “บิดา” เมื่อกล่าวถึงพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นบิดาที่ดีของเรา บิดาที่คอยมองดูลูกๆ ด้วยความห่วงใย และพร้อมเสมอที่จะรับฟัง (ครูมองเด็กด้วยความเมตตา)
พระเจ้าทรงรับฟังคำภาวนาของเราเสมอ ให้เราภาวนาบทภาวนาของพระเยซูเจ้าท่อนแรกพร้อมๆ กันอีกครั้ง    (ครูให้เด็กอ่านข้อความจากพระวรสาร มธ 6:9 ที่เขียนไว้ในกระดาษแข็ง)