แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บัญญัติ 10 ประการเหมือนกับอะไร?

หัวข้อ    กฎของพระเจ้า
พระคัมภีร์    หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 5:6-21
อุปกรณ์         ครูเขียนบัญญัติ 10 ประการลงในกระดาษโปสเตอร์แผ่นใหญ่ เพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นได้ เลือกฉบับแปลที่ใช้ภาษาง่ายๆ เหมาะกับความเข้าใจของเด็ก ใส่ไม้ตีเบสบอล เชือก เครื่องยกน้ำหนัก สำหรับออกกำลังกายชนิดต่างๆ และโทรโข่ง ลงในถุงใบใหญ่ๆ หรือในปลอกหมอนก็ได้ ครูสามารถทำโทรโข่งเองก็ได้  โดยใช้กระดาษม้วนให้ปลายข้างหนึ่งบานออกอีกด้านหนึ่งม้วนชิดกัน ถ้าไม่มีเครื่องยกน้ำหนักสำหรับออกกำลังกายใช้หนังสือสัก 1 ห่อแทนก็ได้

เนื้อหา

กฎคืออะไร? พวกเราลองช่วยกันคิดถึงกฎบางอย่างในประเทศของเรา? ที่บ้านของพวกหนูมีกฎหรือไม่? (ให้เด็กๆ ตอบ)
วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องกฎของพระเจ้า มีใครบอกได้ว่าบัญญัติ 10 ประการ มีอะไรบ้าง? (ให้เด็กๆ ตอบ) บัญญัติ 10 ประการ เป็นกฎที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในพระคัมภีร์
พวกหนูคิดว่าบัญญัติ 10 ประการเหมือนกับอะไร? (ครูนำไม้ตีเบสบอลออกมา) มีบางคนกล่าวว่า บัญญัติ 10 ประการเหมือนกับไม้ตีเบสบอลที่พระเจ้าทรงใช้ตีหัวของเรา
(ครูนำเชือกออกมา)   บางคนคิดว่าเหมือนกับเชือก หรือโซ่ที่พระเจ้าทรงใช้ผูกเรา และเก็บรักษาเราไว้ไม่ให้มีความสนุกสนาน (ครูนำเชือกไปมัดเด็ก 1 คน เป็นตัวอย่าง)
(ครูนำโทรโข่งออกมา) บางคนคิดว่าพระเจ้าทรงใช้บัญญัติ 10 ประการเพื่อดุด่าเรา
แต่ครูคิดว่าบัญญัติ 10 ประการเหมือนกับเครื่องยกน้ำหนักสำหรับออกกำลังกาย (ครูนำที่ยกน้ำหนักออกมา และให้เด็กๆ ทดลองยก) เราต้องการการฝึกกล้ามเนื้อชีวิตฝ่ายจิตให้แข็งแรง เช่นเดียวกับการยกน้ำหนักที่ทำให้กล้ามเนื้อในร่างกายของเราแข็งแรง และบัญญัติ 10 ประการช่วยเราให้สามารถฝึกได้ เราปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการ มิใช่เพื่อให้พระเจ้าทรงรักเรา  เพราะพระเจ้าทรงรักเราเสมอไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร เราพยายามปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการ เพราะเราต้องการทำให้พระเจ้าพอพระทัย และทำให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งยิ่งขึ้น
พระเจ้าประทานบัญญัติ 10 ประการ เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อชีวิตฝ่ายจิตของเราเข้มแข็งยิ่งขึ้น ให้เราอ่านบัญญัตินี้พร้อมๆ กัน (ครูนำเด็กอ่านบัญญัติ 10 ประการ ในกระดาษโปสเตอร์ที่เตรียมมา)