แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ

หัวข้อ    การถวายเกียรติแด่พระเจ้า
พระคัมภีร์      เพราะฉะนั้น    ท่านทั้งหลายจงอธิฐานภาวนาดังนี้ “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามของพระองค์จงเป็นที่สักการะ” (มธ 6:9)
อุปกรณ์         เขียนข้อความ “พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ” ลงในกระดาษแข็งเพื่อนำไปติดไว้บนบอร์ด ต่อจากที่ติดไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว (ถ้าเตรียมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ต้องเขียนใหม่)   
เตรียมหนังสือความหมายของชื่อ หรือพจนานุกรม ปากกา ป้ายชื่อ ควรมีผู้ช่วยสัก 2 คน เขียนชื่อของท่านและความหมายของชื่อลงในป้ายชื่อ และติดไว้ที่เสื้อในขณะสอน

เนื้อหา

เมื่อการพบปะกันครั้งที่แล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องบทภาวนาของพระเยซูเจ้า เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นบิดาของเรา และทรงพร้อมที่จะฟังคำภาวนาของเราเสมอ     พระเยซูเจ้าทรงเริ่มบทภาวนาของพระองค์ว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์” และทรงภาวนาต่อว่า “พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ” (นำข้อความที่เตรียมมาติดไว้บนบอร์ดต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว) ให้พวกเราอ่านข้อความทั้งสองนี้ (ครูอ่านนำให้เด็กอ่านตาม)
ชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญ วันนี้ครูเตรียมหนังสือที่บอกความหมายของชื่อมาด้วย (ชี้ป้ายชื่อที่ครูติด) ครูชื่อ..... ชื่อของครูมีความหมายว่า..... เอาละ! คราวนี้เรามาดูชื่อของพวกเราว่าชื่อใครมีความหมายอย่างไร เพื่อนร่วมงานของครูจะแจกปากกาและป้ายชื่อ ให้ทุกคนเขียนชื่อของตนเองลงในป้ายชื่อ และติดไว้ที่เสื้อ (ผู้ช่วยทั้งสองท่านคอยดูว่าถ้ามีเด็กเขียนไม่ได้ให้ช่วยเขาเขียน และบอกความหมายของชื่อแก่เด็กที่ไม่ทราบ)
เราเคยทำให้ผู้อื่นเสียใจด้วยการล้อชื่อของเขา เมื่อมีคนล้อชื่อของเรา เรารู้สึกเหมือนว่าเขาหัวเราะเยาะเรา
เมื่อเรากล่าวว่า “พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ” ก็คือเราสัญญากับพระเจ้าว่าเราจะเคารพพระนามของพระองค์ และเป็นการแสดงว่าเรารักพระเจ้า ถ้าเรารักพระองค์ ชีวิตของเราก็ต้องแสดงออกตามนั้นด้วย
ชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญ และพระนามของพระเจ้านั้นสำคัญที่สุดเหนือ     สิ่งใด ให้เราติดชื่อของเราไปเข้าวัดร่วมพิธีมิสซาในวันนี้    เพื่อผู้ที่มาร่วมพิธีในวันนี้จะได้รู้จักชื่อของเรา