แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เวลาของใคร

หัวข้อ    เวลาของพระเจ้า
พระคัมภีร์    วันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ (สดด 31:15)
อุปกรณ์       นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวนหรือตั้งโต๊ะ นาฬิกาจับเวลา ปฏิทิน สุมดนัดหมาย และปากกา (ปฏิทินให้พอกับเด็กแต่ละคน ครูใส่นาฬิกาข้อมือหลายๆ ชนิดซ่อนไว้ใต้แขนเสื้อ)
หมายเหตุ เรื่องนี้เหมาะสำหรับใช้สอนในวันใกล้วันปีใหม่

เนื้อหา

  • กี่โมงแล้ว? (ให้เด็กที่มีนาฬิกาตอบ) เธอ (เรียกชื่อเด็กที่ตอบ) รู้ได้อย่างไรว่าเป็นเวลาเท่าไร? ในวันนี้มีใครบ้างในพวกเราที่ใส่นาฬิกา?         (ให้เด็กๆ ตอบ) มีใครในพวกเราใส่นาฬิกาชนิดเดียวกันบ้าง? (ให้เวลาเด็กๆ สำรวจนาฬิกาของกันและกันก่อนตอบ)    วันนี้ครูนำนาฬิกาที่รวบรวมไว้ มีรูปร่าง และขนาดแตกต่างกันมาให้ดู ให้เด็กดูนาฬิกาที่แขนของครู
  • มีวิธีการใดบ้างที่คนเราสามารถใช้เพื่อรู้เวลา? (ให้เด็กๆ ตอบ)
  • เรารู้ชั่วโมง และนาทีจากนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาตั้งโต๊ะ และนาฬิกาแขวน (ครูให้เด็กๆ ดู นาฬิกา และนาฬิกาจับเวลา) ปฏิทิน และ        สมุดนัดหมายช่วยเราในการทำเครื่องหมายให้รู้วันและเดือน (ครูให้เด็กดูปฏิทินและสมุดนัดหมาย)
  • คนเราสนุกสนานไปกับเวลา ถ้ากระทำสิ่งที่ชอบ เช่น เล่นกับเพื่อนๆ หรือไปสวนสนุกต่างๆ เรารู้สึกว่าเวลาน้อยไป แต่ถ้าเราอยู่ในห้องเรียน หรือฟังเทศน์ที่วัด เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า เราจะคอยมองนาฬิกาว่าเวลาผ่านไปเท่าใดแล้ว
  • ประชาชนในสมัยพระคัมภีร์ไม่มีนาฬิกา  พวกเขาไม่รู้ว่าเวลาเท่าใด แต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ  พวกเขามีความผูกพันอยู่กับว่าเป็นเวลาของใครมากกว่า
  • ในเพลงสดุดีที่ 31:15 กล่าวว่า “วันเวลาของข้าพระองค์อยู่ใน          พระหัตถ์ของพระองค์” เวลาทั้งหมดเป็นของพระเจ้า ตั้งแต่เราตื่นนอนตอนเช้า จนกระทั่งเข้านอนในเวลากลางคืน และแม้แต่ในเวลาหลับ พระเจ้าเฝ้าดูเรา และปกป้องเราจากภัยอันตรายต่างๆ
  • ถ้าเราสำนึกว่าเวลาเป็นของใคร เราคงไม่ต้องกังวลว่าเป็นเวลากี่โมงแล้ว เราสามารถดำเนินชีวิตของเราทุกๆนาทีด้วยความยินดีใน        พระเจ้า (นำปฏิทินและปากกาขีดเครื่องหมายออกมา) เราจะจำไว้ว่า เดือน……………… (ชื่อเดือน) เป็นเดือนของพระเจ้า วัน…………….. (ชื่อวัน)  วันของพระเจ้า (ในขณะที่พูดให้เขียน “ของพระเจ้า” ลงในเดือน และวันที่กล่าวถึง) พระเจ้าประทาน วินาที นาที  ชั่วโมง วัน และเดือน ให้กับเรา ทุกๆ เวลาของเราเป็นของประทานจากพระเจ้า ที่เราต้องมอบคืนแด่พระองค์
  • วันนี้ครูจะมอบปฏิทินให้เป็นของขวัญแก่พวกเธอแต่ละคน ให้เธอเริ่มเขียนคำว่า “ของพระเจ้า” ลงในทุกๆ วันของสัปดาห์นี้ ถ้าจำเป็นขอให้คุณพ่อหรือคุณแม่ช่วยก็ได้   ต้องจำไว้เสมอว่า  ไม่เพียงแต่รู้เวลาเท่านั้นแต่ต้องรู้ด้วยว่าเวลาเป็นของใคร