แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เรื่อง    การเชื่อฟัง
พระคัมภีร์    1 ยอห์น 5:3-5
ภาพรวม    เด็กๆ ตามผู้นำและเรียนรู้เรื่องราวการเชื่อฟัง
อุปกรณ์    -
ประสบการณ์    ให้เด็กเข้าแถวเป็นวงกลม  และเล่นเกมกระทำตามผู้นำ นำเด็กให้กระโดดขาเดียว  หมุนรอบตัว  ปรบมือ

  • หลังจากนั้นเปลี่ยนให้เด็กๆ เป็นผู้นำบ้างสัก 2-3 คน

การตอบรับ    ให้เด็กๆ นั่งลง
ครูถาม

  • ทุกคนรู้สึกอย่างไรเมื่อกระทำตามผู้นำ
  • สิ่งนี้เหมือนความรู้สึกเมื่อเราพยายามเชื่อฟังพระเป็นเจ้าอย่างไร

อ่านพระคัมภีร์ 1 ยอห์น 5:3–5
ความรักต่อพระเจ้าคือการปฏิบัติตามบทบัญญัติ บทบัญญัติของพระองค์มิใช่ภาระหนัก เพราะทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าชนะโลกแล้ว ชัยชนะที่ชนะโลกก็คือความเชื่อของเรา ใครเล่าชนะโลกได้ ถ้ามิใช่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า 

  • ข้อความนี้บอกเราเรื่องการเชื่อฟังพระเป็นเจ้าอย่างไร

ถ้าเรารักพระเป็นเจ้า  เราจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์  พระเป็นเจ้าทรงประทานพระจิตเจ้าเพื่อช่วยเราให้สามารถปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์
ส่งท้าย   

  • ให้เด็กๆ ยืนเป็นวงกลมและบอกเด็กๆ ว่า ครูขอสั่งให้ทุกคนเอามือทั้งสองข้างจับบ่าเพื่อน  และยกเท้าข้างหนึ่งขึ้น  ยืนด้วยเท้าข้างเดียว  ให้ยืนในลักษณะนี้ขณะที่ครูนำภาวนา

“ข้าแต่พระเป็นเจ้าที่รักของลูก  ลูกยืนในลักษณะนี้เหมือนกับการเชื่อฟังพระองค์  โปรดช่วยลูกให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์  ลูกขอบคุณพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้ อาแมน”

  • ให้เด็กๆ ยืนในท่าทางปกติ ซึ่งเปรียบเสมือนว่าพวกเขาจะเชื่อฟังพระเป็นเจ้าต่อๆ ไป