แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความอ่อนแอ

หัวข้อ     พระหรรษทานของพระเจ้า
พระคัมภีร์    แต่พระองค์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “พระหรรษทานของเราเพียงพอสำหรับเจ้า เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ” (2คร 12:9ก)
อุปกรณ์     ผู้สอนเตรียมที่ยกน้ำหนัก หรือวัตถุอื่นที่มีน้ำหนักมากเด็กเล็กๆ ไม่สามารถยกได้ วางไว้กลางห้องที่จะสอน

เนื้อหา
โอ้! ไม่ทราบว่าใครเอาที่ยกน้ำหนัก (หรือวัตถุที่มีน้ำนักมาก) มาวางไว้ที่นี่ ขวางทางเดินของพวกเรา  ครูเรียกเด็กเล็กๆ ขึ้นมาคนหนึ่ง (เด็กที่ไม่สามารถยกสิ่งนั้นได้) เรียกชื่อเขา หนูช่วยครูยกสิ่งนี้ออกไปไว้ข้างๆ ห้องให้ครูที (โดยปกติแล้วเด็กที่ได้รับการเรียกก็จะออกมาทั้งยก  ทั้งผลัก ทั้งดึง  เพื่อให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่) หลังจากที่เขาได้พยายามแล้วครูเรียกเด็กให้ไปหาครู  และถามว่า

  • ทำไมหนูจึงไม่สามารถยกออกไปได้? (ให้เด็กตอบ ส่วนใหญ่เด็กจะตอบว่าหนูเด็กเกินไป) นั่นคือคำตอบที่ถูกต้อง เด็กยังไม่แข็งแรงพอที่จะเคลื่อนหรือยกของหนักๆ จึงไม่ควรถูกเรียกให้ยกของที่หนักเกินกำลัง ให้คนที่โตกว่ายกหรือเคลื่อนออกไป
  • เราทุกคนพยายามทำสิ่งที่หนักเกินกำลังของตน เราพยายามอย่างมากที่จะเป็นคนดี แต่ในบางครั้งเราก็ยังคงทำสิ่งที่ผิด ให้เราฟังว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงความอ่อนแอของเราไว้อย่างไร

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
เมื่อเราอ่อนแอที่จะเป็นคนดีด้วยตัวเองอำนาจของพระเจ้าสามารถช่วยเราได้ เพื่อที่จะยกสิ่งหนักเกินกำลังของเราออกไป พระเจ้าทรงส่งพระเยซูเจ้าลงมาเพื่อยกบาปของเรา    เราอ่อนแอเกินกว่าจะละทิ้งบาป พระเยซูเจ้าเองทรงลบล้างบาปของเรา และสามารถช่วยเราให้เป็นคนเข้มแข็งขึ้น