แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แนวทางปฏิบัติตนของคาทอลิกในการร่วมพิธีของศาสนาอื่น

วันอาสาฬหบูชา

arsa5


ความเป็นมา
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ประมาณเดือนกรกฎาคม อาสาฬหบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน 8 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในวันพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 3 ประการ คือ
1. วันที่พระสัมมนาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ การแสดงธรรมเป็นครั้งแรก มีชื่อว่า ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งมีใจความสำคัญกล่าวนิโรธ และมรรค การแสดงธรรมครั้งนี้เพื่อโปรดเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ  จึงถือว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศ "พระพุทธศาสนา"

2. วันที่เกิดสังฆรัตนะ หรือเป็นวันเกิดพระอริยสงฆ์สาวกในพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก  พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกคือ พระโกณฑัญญะเมื่อฟังพระเทศนากัปปวัตนสูตรแล้ว บังเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบัน ทูลขอบวชซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
3. วันที่พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  เกิดขึ้นครบสามประการเป็นครั้งแรกในโลก  เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้นหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วสองเดือน

ขั้นตอนของพิธี
จุดมุ่งหมายในการประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชา เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทั้ง 3 ประการ ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล  และน้อมนำเอาคำสั่งสอนมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ  การประกอบพิธีอาสาฬหบูชา เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ทั้ง 3 ประการ  โดยปฏิบัติดังนี้
1. ตอนเช้า ทำบุญตักบาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
2. ไปวัดฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม เช่น การรักษาศีล 5 และศีล 8 นั่งสมาธิ ภาวนา และงดเว้นจากอบายมุขทั้งปวง
3. ตอนเย็น - ค่ำ สวดมนต์เย็น เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ หรือ ศาสนสถานที่สำคัญในวัด
4. ประดับธงชาติ ธงธรรมจักร ตามอาคารบ้านเรือน วัดและสถานที่ราชการ

แนวทางการปฏิบัติของคริสตชนคาทอลิก
วันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาพุทธ  มีพิธีกรรมสำคัญที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันคือ
1. การตักบาตร และกรวดน้ำ คริสตชนคาทอลิกทั่วไปไม่สามารถกระทำการตักบาตรและการกรวดน้ำในรูปแบบทางการที่คนพุทธทั่วไปปฏิบัติ คริสตชนคาทอลิกควรเลือกหาวิธีการทำบุญ ซึ่งมีหลากหลายวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดหรืออาจจะเป็นที่สะดุดได้ คริสตชนที่มีหน้าที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดงานในวันนี้สามารถช่วยเหลือการจัดต่างๆอย่างเต็มที่ แต่มอบหมายหน้าที่การตักบาตรและการกรวดน้ำให้แก่คนพุทธ
2. การปฏิบัติธรรม การรับศีล เนื่องด้วยการรับศีลต้องรับไตรสรณคมน์จึงเป็นเรื่องของคนพุทธ ส่วนการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ  ภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา  หากคริสตชนจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่แห่งนั้น เพราะเป็นหน้าที่จริงๆคริสตชนคาทอลิกควรอยู่ร่วมกันโดยปฏิบัติตนอย่างสุภาพ
3. การเวียนเทียน เป็นเรื่องของคนพุทธ เพราะการเวียนเทียนเป็นพิธีกรรม เฉพาะที่กระทำเพื่อบูชาพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณเป็นพิธีการแสดงออกถึงความเชื่อถือในพระพุทธเจ้า  ในฐานะคริสตชนที่เชื่อถือพระเป็นเจ้า พระบิดา พระบุตร พระจิต จึงไม่ควรไปร่วมในพิธีนี้

โรงเรียนคาทอลิก

  • กรณีโรงเรียนคาทอลิกมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมในวันสำคัญเพื่อแสดงออกและส่งเสริมให้นักเรียนพุทธได้ปฏิบัติศาสนกิจภายในโรงเรียนในวันสำคัญนี้ ควรให้ครูที่นับถือศาสนาพุทธเป็นผู้จัดพิธีการและจัดกิจกรรมดังกล่าวบริเวณวัดพุทธที่อยู่ใกล้เคียง แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละท้องถิ่นและควรปรึกษาหารือขออนุญาตต่อผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง