แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

                      คู่มือแนวทางปฏิบัติตนของคาทอลิกในการร่วมพิธีของศาสนาอื่น
                                                   วันเข้าพรรษา

hatean

ความเป็นมา

     วันเข้าพรรษา คือ เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝน มีกำหนด 3 เดือน ตามพระวินัยบัญญัติโดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่น เรียกกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" สมัยพุทธกาล  พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยสำหรับพระสงฆ์ไว้ว่าในฤดูฝนให้พระสงฆ์อยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน เรียกว่า "จำพรรษา"  

     สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยสำหรับพระสงฆ์ไว้ว่าในฤดูฝนให้พระสงฆ์อยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน เรียกว่า "จำพรรษา" ทั้งนี้เนื่องจากในสมัยพุทธกาลตอนต้น พระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดให้สาวกจำพรรษาภิกษุสามเณรทั้งหลายเดินทางเที่ยวจาริกไปทุกฤดู  แม้ในฤดูฝนชาวบ้านทำนาทำไร่กัน จึงเหยียบย่ำข้าวกล้า และสัตว์เล็กๆนานาชนิด เช่น มด ปลวก ฯลฯ ชาวบ้านจึงพากันตำหนิติเตียน พระพุทธเจ้าทรงอาศัยเหตุนี้ตรัสในที่ประชุมบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์จำพรรษาตลอด 3 เดือนในฤดูฝน การเข้าพรรษาแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ปุริมพรรษาและปัจฉิมพรรษา
1. ปุริมพรรษา คือ วันเข้าพรรษาต้น ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือราวเดือนกรกฎาคมและออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ราวเดือนเดือนตุลาคม
2. ปัจฉิมพรรษา  คือ วันเข้าพรรษาหลังสำหรับปีอธิกมาสคือ มีเดือน 8 สองหน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง หรือราวเดือนกรกฎาคมและจะออกพรรษาในวันวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ราวเดือนตุลาคม

ขั้นตอนของพิธี
ก่อนวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันหล่อเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายวัดให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดบูชาพระในการสวดมนต์ตลอดพรรษา
ข้อปฏิบัติทั่วไปสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันเข้าพรรษา คือ
1. ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า
2. ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา
3. ถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา จตุปัจจัยไทยทาน เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เทียนไข ไม้ขีด และยาสามัญประจำวัน
4. ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวง
5. ทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ราชการมีการประดับธงชาติ และธงธรรมจักร

แนวทางการปฏิบัติของคริสตชนคาทอลิก
วันเข้าพรรษาถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาพุทธ มีพิธีกรรมสำคัญที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันคือ
1. การตักบาตร และการกรวดน้ำ คริสตชนคาทอลิกทั่วไปไม่สามารถกระทำการตักบาตรและการกรวดน้ำในรูปแบบทางการที่คนพุทธทั่วไปปฏิบัติ  คริสตชนคาทอลิกควรเลือกหาวิธีการทำบุญ ซึ่งมีหลากหลายวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดหรืออาจจะเป็นที่สะดุดได้ คริสตชนที่มีหน้าที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดงานในวันนี้สามารถช่วยเหลือจัดการต่างๆอย่างเต็มที่ แต่มอบหมายหน้าที่การตักบาตรและการกรวดน้ำให้แก่คนพุทธ
2. การปฏิบัติธรรม  การรับศีล  เป็นเรื่องของคนพุทธ  ส่วนการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ ภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา หากคริสตชนจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเพราะเป็นหน้าที่จริงๆ คริสตชนคาทอลิกควรอยู่ร่วมโดยปฏิบัติตนอย่างสุภาพ เอกลักษณ์ของวันเข้าพรรษา คือ มีการถวายเทียนพรรษาอย่างเป็นทางการในวัดพุทธ คาทอลิกไม่ควรทำด้วยตัวเอง แต่หาบุคคลอื่นถวายแทน

โรงเรียนคาทอลิก

  • เนื่องจากวันเข้าพรรษาเป็นวันหยุดราชการ ทางโรงเรียนอาจจะมีการส่งเสริมให้ทุกห้องจัดป้ายนิเทศ เกี่ยวกับความสำคัญของวันเข้าพรรษาและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนพุทธและครอบครัวไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธ