แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

mercy

ความเมตตา

ความเมตตาคือกิจของการให้อภัย เราแสดงความเมตตาเมื่อเราให้อภัยและยินดีช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องที่ขาดแคลน