แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

minister

ศาสนบริกร

ศาสนบริกรคือผู้รับใช้ ศาสนบริกรของพระสงฆ์เจ้าอาวาสทำหน้าที่ให้บริการในด้านต่างๆ แก่บรรดาคริสตชนด้วยการอ่านพระวาจาของพระเจ้า ส่งศีลมหาสนิท หรือการเยี่ยมเยียนผู้ป่วย