แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Mass

พิธีบูชาขอบพระคุณ

พิธีบูชาขอบพระคุณเป็นนามหนึ่งของพิธีศีลมหาสนิท เป็นช่วงเวลาที่บรรดาคาทอลิกอยู่รวมกันเพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้าและเฉลิมฉลองพิธีศีลมหาสนิท