แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Mary Mother of God

พระนางมารีย์ พระมารดาพระเจ้า

พระนางมารีย์ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้า เพราะพระนางทรงให้กำเนิดพระเยซูเจ้า พระบุตรพระเจ้า