แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

martyr

มรณสักขี

มรณสักขี หมายความว่า “ประจักษ์พยาน” คือผู้เป็นมรณสักขี คือบุคคลที่ได้สละชีวิตเพื่อยืนยันถึงความเชื่อในศาสนาที่นับถืออยู่