แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

marriage

การแต่งงาน

การแต่งงาน เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเฉลิมฉลองพันธะระหว่างชายและหญิง ที่จะรักกันและกันตลอดไป ร่วมกันสร้างครอบครัวและรับใช้พระศาสนจักร