แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

marks of the church

เครื่องหมายของพระศาสนจักร  

เครื่องหมายของพระศาสนจักร คือคำที่อธิบายสิ่งที่พระศาสนจักรเป็นและจะเป็น ด้วยลักษณะสี่ประการคือ หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบเนื่องจากอัครสาวก