แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Liturgy of the Eucharist

พิธีกรรมภาคศีลมหาสนิท เป็นส่วนหนึ่งของพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นการระลึกถึงและโมทนาคุณแห่งการอุทิศถวายพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า