แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

liturgy

พิธีกรรม หมายถึง “การนมัสการร่วมกัน” การเฉลิมฉลองพิธีศีลมหาสนิทและศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม