แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

lector

ผู้อ่านบทอ่าน คือบุคคลที่อ่านเรื่องราวต่างๆ จากพระคัมภีร์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในช่วงภาควจนพิธีกรรม