แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

lectionary

หนังสือบทอ่าน คือหนังสือที่บรรจุเรื่องราวของพระคัมภีร์ที่ใช้อ่านในพิธีบูชาขอบพระคุณ