แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Last Supper

อาหารค่ำมื้อสุดท้าย คืออาหารมื้อที่พระเยซูเจ้าทรงรับประทานกับบรรดาสานุศิษย์ในคืนก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนปังและเหล้าองุ่นให้เป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ อาหารค่ำมื้อสุดท้ายคือการระลึกถึงพิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรก