แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Lamb of God

ลูกแกะพระเจ้า คือ พระนามของพระเยซูเจ้า ซึ่งแสดงให้เราเห็นถึงความอ่อนโยนและความรักของพระเยซูเจ้า