แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

laity

ฆราวาส คือ นามที่ใช้เรียกบรรดาผู้ที่ได้รับศีลล้างบาป ผู้ซึ่งมิได้รับศีลบวช